سطح برنامه‌های فرهنگی اربعین نسبت به قبل ارتقاء یافته است