کنفرانس بین‌المللی فلسفه نژاد و بی‌عدالتی نژادی برگزار می‌شود