پادشاهی که عاشق قرآن بود/ ماجرای اولین ترجمه قرآن در تایلند