"نجفی قدسی" از مدیریت دارالقرآن علامه طباطبایی کناره‌گیری کرد