تنها مرجعی که با تهدید شاه از امام خمینی حمایت کرد