صدای سحرهای ماه رمضان خاموش شد/ موسوی قهار به ملکوت اعلی پیوست