کنفرانس بین‌المللی معماری فرهنگی، فلسفه و هرمنوتیک برگزار می‌شود