تحقق عدالت اجتماعی منوط به تشکیل نهادهای مدنی اسلامی است