"رجل سیاسی" چرا و چگونه به شرایط رئیس جمهور افزوده شد؟