خورسندی: زبان استاد "موسوی قهار" هیچگاه به شکوه باز نشد