نقد ادبی بدون نگرش نقادانه محال است/ فلسفه؛ خاستگاه نظریۀ ادبی