راه اندازی ۱۰ کارگروه توسط گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اسلامی