اسلام برای بقا باید جهان‌بینی و علومی مطابق خود درست کند