مسئله، مارکسیسم است یا نابرابری؟/ علل شیوع عدالت خواهی پارتیزانی