مهم‌ترین میراث علمی علامه مرتضی عاملی نقادی تاریخی است