کتاب تعامل روحانیت با نظام اسلامی؛ تبیین‌ها و الگوها منتشر شد