مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در سازمان سمت برگزار می شود