شعرخوانی انتقادی "مهدی رسولی" درباره عملکرد ضعیف دولت