مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم و تحقیقات برگزار می شود