علما توده مردم را به آگاهی سوق دادند نه روشنفکران/ جای خالی قهرمان در تاریخ ما