ائمه جماعت و جمعه باید هر روز در جهت رشد معنوی خود بکوشند