بیانیه گام دوم نقشی اساسی در شکل گیری تمدن اسلامی خواهد داشت