ترکیب بی اعتمادی و عدم شفافیت ظرفیت اصلاحات را از حکومت می گیرد