رویداد ملّی «فهما» فعالیتهای فرهنگی هنری مساجد را جهش می‌دهد