رسول خدا(ص) در رفتار فردی و جمعی اعتدال را پاس می‌داشت