نشست «پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر» برگزار می شود