کنفرانس بین‌المللی الهیات سیستماتیک و فلسفی برگزار می شود