نمی‌توان نقد مجتهدشبستری بر اندیشه دینی را نقد درون‌دینی تلقی کرد