«عدالت و پیشرفت» طرحی برای عبور از «شبه‌مدرنیته» است