زمان اجرای طرح بنزینی مناسب نبود/ رهبرانقلاب جلوی فاجعه را گرفت