غیرت مسلمانی؛ غیرت انسانی!/ ایده رالز در مورد مساوات انسان‌ها