نشست علمی مفهوم شناسی «خود آیینی، اقتدار و جنسیت» برگزار شد