نشست بیان دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد