نوجوانان زیر ۱۶ در مسابقات "فرازهای آسمانی" به رقابت می‌پردازند