نشست روش‌شناسی تاریخ هنر؛مطالعات هنر و معماری ایران برگزار می شود