مجمع جهانی اهل بیت باید حلقه وصل شیعیان با ولایت باشد