حکمت، تنها راه اسلامی کردن علوم است/ موانع سر راه علوم انسانی