رهبر حزب کمونیست عراق در مقابل نظرات شهید صدر بی‌پاسخ ماند