تفسیری بر آیه «الرجال قوامون علی النساء»/ معنای قوامیت مردان بر زنان