هیچ یک از مکاتب روان شناسی نتوانسته اند رنج انسان را کاهش دهند