اگر مسجد وارد امر سیاست نشود مسجد نیست نمازخانه است