شعر حافظ معراج نامه است/ لسان الغیب؛ کلید خزانه شعر فارسی