زبان جامعه شناسی، یک زبان مرده است/ ابن خلدون درس‌های زیادی برای ما دارد