زیارت، بُکاء و عزاداری، محور اتصال امت به عاشوراست