جنگ قدرت–ثروت و تنازع بقاء/ عدالت عامل اصلی قوام یک سیستم است