شعرخوانی انتقادی "احمد بابایی": شرم کن غصه‌ اهالی را/ قصه سفره‌های خالی را + فیلم