تفاوت هیئت سنتی و هیئت انقلابی/ هیئت باید صدای مردم باشد