گفتگوهای متفکران مسلمان بر سر مسائل کنونی جهان اسلام باید احیا شود