یادداشت| استکبارستیزی موضوع محوری بیانیه گام دوم انقلاب