تولید علم و پژوهش جدید در کشور با مشکلات متعددی روبرو است